DOTACJA Z FUNDUSZU EUROPEJSKIEGO

Tytuł projektu: Nowa jakość usług produkcji kontraktowej elektroniki dla branży automotive poprzez opracowanie i demonstrację wysoce efektywnej

jakościowo i kosztowo technologii montażu powierzchniowego płytek PCBA.

 

Cele projektu:

Celem Projektu w ramach zaplanowanych prac rozwojowych jest opracowanie innowacji procesowej – w formie innowacyjnej technologii montażu powierzchniowego obwodów drukowanych PCBA, która pozwoli Wnioskodawcy, dzięki wdrożeniu we własnej działalności gospodarczej, na rozpoczęcie świadczenia nowej jakości usługi produkcji kontraktowej dedykowanej branży automotive – stanowiącej innowację co najmniej w skali Europy. Rozwiązania, które Spółka planuje opracować w ramach Projektu, zgodnie z jej najlepsza wiedzą, nie są stosowane przez żadne inne przedsiębiorstwo na świecie. Bazując na symulacjach z dotychczas zrealizowanych prac rozwojowych,

 

Planowane efekty,

  • SKALOWALNOŚĆ USŁUGI – możliwość zwiększenia mocy produkcyjnych poprzez multiplikowanie parków maszynowych w oparciu o dedykowaną technologię wytwarzania obwodów drukowanych,
  • ZWIĘKSZONA EFEKTYWNOŚĆ JAKOŚCIOWA – efektywne wytwarzanie dużych wolumenów płytek PCBA, przy jednoczesnym zachowaniu ich zunifikowanej jakości,
  • ZWIĘKSZONA EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA – zmniejszenie kosztów osiągania restrykcyjnych wymagań dedykowanych branży automotive poprzez zmniejszenie liczby punktów kontroli jakości w procesie

 

Wartość projektu:

11 250 132 ,08 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich:

4 500 052,81 PLN